Connect with us

BiH

Potreban nastavnik biologije – SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

OPIS RADNOG MJESTA
Biologija – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do kraja nastavne 2016/2017. godine – do 30.6.2017. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi propisani Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16), koje kandidati treba da ispunjavaju su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ovo uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored opštih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:29//12, 80/14 i 83/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15), i to:
da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijaskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent i
da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14, i 42/16).Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1) ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu,
2) izvod iz matične knjige rođenih,
3) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9) uvjerenje opštnskog/gradskog organa uparave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, 5. 9. 2016. godine (ponedjeljak ), u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testitanje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “Jovan Cvijić“, Berlinska bb, 74 480 Modriča.
Telefon: 053/811-344, 053/810-966.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.
Otvoreno do: 01.09.2016.

Najnovije